Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF.

1 Definities

1. RÖTJES YOUNG PLANTS BV, KvK nummer: 60377763 hierna te noemen RÖTJES.
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden in de ruimste zins des woords ten behoeve van de overeenkomst. Alle werkzaamheden die samenhangen met, dan wel voortvloeien uit, voornoemde werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige overeenkomst en voorwaarden worden beheerst zo ook het leveren van de daartoe benodigde materialen, zowel levend als dood.
3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als wederpartij kan worden aangemerkt bij deze overeenkomst.
4. Materialen: levende materialen: waaronder biologische producten en levende plantaardige producten. Zand, grond, aarde en compost en substraten; dode materialen: alle overige producten en materialen.
5. Overmacht: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van RÖTJES waaronder gevallen van verzuim en/of tekortkoming door of bij leveranciers, aangestelde derden en/of vervoerders, gevallen van brand, werkstaking of uitsluiting, vijandelijkheden, overheidsmaatregelen zoals uit-, in- en doorvoerverboden, vorst, hagel, zand opgewaaid door wind en of opgespat door regen, verbranding door zon, sterfte van plantmateriaal door ziekte of schadelijke organismen uit de natuur en/of gebreken in het aangeleverde materiaal en alle andere omstandigheden van dien aard dat de gebondenheid niet meer van RÖTJES kan worden gevergd

2 De offerte / de totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand met RÖTJES door schriftelijke bevestiging, van de eventueel door de wederpartij geaccordeerde en geretourneerde offerte, door RÖTJES.
2. Toezeggingen van vennoten en/of vertegenwoordigers en/of werknemers van RÖTJES zijn slechts verbindend indien deze schriftelijk door RÖTJES worden bevestigd.
3. Elke overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardigheid bezit in die zin dat hij per ommegaand aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen.
4. Aan de overeenkomst kan niet de voorwaarde worden gesteld dat de prestatie van RÖTJES door een specifiek persoon binnen de organisatie van RÖTJES wordt nagekomen.

3 Omvang van de opdracht

1. RÖTJES verbindt zich in te spannen alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor de vermeerdering van teeltmateriaal naar soort en hoeveelheid als tussen partijen overeengekomen.
2. De opdracht kan betrekking hebben op door de wederpartij zelf ter beschikking gesteld teeltmateriaal of op aanwijzing van de wederpartij, door derden of RÖTJES aan te leveren teeltmateriaal.
3. RÖTJES handelt bij de uitvoering van deze opdracht waar nodig als vertegenwoordiger van de wederpartij. Eventuele verplichtingen die RÖTJES aangaat met derden ten behoeve van de overeenkomst binden de wederpartij.
4. Indien de opdracht betrekking heeft op door RÖTJES te leveren teeltmateriaal sluiten partijen naast een overeenkomst van opdracht tevens een overeenkomst van koop en verkoop.

4 Prijzen / kosten / betaling

1. Prijzen worden vermeld in Euro (€) en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege opgelegd.
2. RÖTJES mag in de prijs berekenen dan wel als extra kosten in rekening brengen alle kosten waaronder honoraria van derden, door derden vastgestelde kosten waaronder overheidstaksen, licenties en stelposten voor te ramen maar verder onbekende of variabele kosten.
3. De betalingstermijn bedraagt, wanneer daarvan niet in de overeenkomst of op de factuur wordt afgeweken, steeds uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
4. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan.
5. De betaling, geheel dan wel ten dele, van de door RÖTJES geleverde prestatie kan niet afhankelijk worden gesteld van de uitkomst van de verleende opdracht nu sprake is van een inspanningsverbintenis.
6. RÖTJES behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen of tussentijds te declareren en betaling daarvan te vorderen aan de wederpartij.
7. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling is ontvangen, heeft RÖTJES het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag 1,25% aan samengestelde rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen. Onverminderd de over het betreffende bedrag te rekenen wettelijke (handels-) rente.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door RÖTJES dienen te worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, dan wel een schadevergoeding op de wederpartij te verhalen, komen ten laste van deze wederpartij. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de werkelijke (proces-) kosten verschuldigd zijn ook voorzover deze het liquidatietarief gehanteerd door de rechtbank overstijgen.
9. Verzuim van betaling van enige vordering maakt alle overige openstaande vorderingen ongeacht hun vervaldatum of kwaliteit onmiddellijk opeisbaar.
10. Betaling dient te geschieden op de door RÖTJES aangewezen rekening.
11. De gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van eerstens alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderingen ten aanzien waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud bestaat of ten aanzien waarvan geen zekerheid is gesteld en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan.

5 Opschorting, retentie en ontbinding

1. Indien de wederpartij in verzuim is vanwege niet tijdige betaling of anderszins haar verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt is RÖTJES onverminderd haar rechten uit de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst bevoegd om de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel geheel dan wel gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden.
2. In gelijke omstandigheden als vermeld onder lid 1 kan RÖTJES retentierecht uitoefenen op alle zaken die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft.
3. Bij opschorting van haar prestaties, het uitoefenen van een retentierecht of ontbinding van de onderhavige overeenkomst op grond van dit artikel is RÖTJES nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor enige schade.
4. Indien de wederpartij komt te verkeren in staat van faillissement, surséance van betaling of onder curatele wordt gesteld, dan wel het bedrijf wordt stil gelegd, vereffening of liquidatie van het bedrijf volgt, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is RÖTJES gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder haar toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In de voorkomende gevallen is RÖTJES. gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

6 Verplichtingen RÖTJES

1. De onderhavige overeenkomst is een inspanningsverbintenis zodat aan de uitkomst, het te bewerkstelligen doel en de te leveren prestatie van RÖTJES geen rechten verbonden kunnen worden.

7 Levering en risico, afnameplicht

1. Levering geschiedt af magazijn / terrein van RÖTJES.
2. De opgegeven levertijden voor materialen / prestaties zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen en kunnen eerst tot verzuim leiden na schriftelijke ingebrekestelling.
3. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en alle verplichtingen door de wederpartij zijn nagekomen.
4. De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico terzake van deze goederen gaat op de wederpartij over zodra de betreffende goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer de wederpartij niet voor het transport zorg draagt.
5. Indien de te leveren materialen niet kunnen worden afgeleverd wegens omstandigheden aan de zijde van de wederpartij of de wederpartij deze weigert in ontvangst te nemen zal RÖTJES de materialen gedurende maximaal twee maanden opslaan en verzorgen en tot levering ter beschikking houden. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij. Hierna is RÖTJES gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie, de materialen naar eigen inzicht, voor rekening en risico van de wederpartij, te vernietigen of te verhandelen. De wederpartij blijft verplicht haar prestatie bij de overeenkomst (betaling) na te komen.

8 Reclame en garantie

1. Wederpartij is gehouden de prestatie of de geleverde zaak onverwijld te controleren op kwaliteit en kwantiteit. Wordt door de wederpartij niet binnen één werkdag na ontvangst van het geleverde gereclameerd dan gelden de kwantiteit en kwaliteit als vermeld op de vrachtbrieven afleveringsbonnen, facturen, opleveringsakten of dergelijke documenten.
2. Niet zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na ontdekking doch uitdrukkelijk binnen twee maanden na levering of binnen een eventueel overeengekomen garantietermijn schriftelijk te worden medegedeeld.
3. De koper heeft geen recht te reclameren als het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, het product is gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is, dan wel het product aan derden is overgedragen.
4. Reclames worden niet gehonoreerd indien RÖTJES niet in de gelegenheid is of wordt gesteld het betreffende gebrek te onderzoeken.
5. RÖTJES zal indien het gebrek door haar wordt erkend het gebrekkig product vervangen of de wederpartij, naar rato, crediteren voor de prijs van het desbetreffende product of het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de wederpartij nog enig aanspraak op schadevergoeding kan maken.
6. Reclameren ontheft de wederpartij niet van enige verplichting jegens RÖTJES.

9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door RÖTJES geleverde goederen blijven eigendom van RÖTJES tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die RÖTJES heeft op de wederpartij uit hoofde van de onderhavige overeenkomst met haar voorwaarden, bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten.
2. De wederpartij is verplicht de goederen afdoende te verzekeren. In ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Alle aanspraken op verzekeraars met betrekking tot deze producten dienen op eerste verzoek van RÖTJES aan haar te worden verpand.
3. De wederpartij is gehouden om iedere derde die op de betreffende goederen beslag wil leggen, dan wel diens bewindvoerder of curator terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift daarvan aan RÖTJES dat RÖTJES eigenaar van de betreffende goederen is.

10 (Tijdelijke) verhindering in nakoming

1. Indien naar het oordeel van RÖTJES de levering ten gevolge van weer- en/of terreinomstandigheden of tegenvallende groei, niet op het tijdstip, dan wel in de afgesproken periode zoals oorspronkelijk in de offerte aangegeven, kan worden uitgevoerd heeft de RÖTJES het recht later te leveren, dan wel op te schorten, zolang de betreffende omstandigheden voortduren. Indien de betreffende omstandigheden zijn geëindigd doch RÖTJES alsdan de kwaliteit van haar prestatie /de aanplant en de groei dan wel hergroei daarvan niet redelijkerwijs meer kan garanderen, kan verder uitstel volgen. Het uitstellen van de werkzaamheden kan hooguit 3 maanden duren, waarna beide partijen het recht hebben om de overeenkomst, zonder enige kosten en/of schadevergoeding op te eisen, te ontbinden.
2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij RÖTJES tijdelijk, ten hoogste 3 maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt RÖTJES onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen. De regeling bestaat uit vervangende uitvoering of gedeeltelijke levering zonder dat enige aanvullende schadevergoeding geëist kan worden.
3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij RÖTJES in het geheel niet kunnen worden uitgevoerd of de verplichtingen niet kunnen worden nagekomen is RÖTJES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in plaats van na te komen zonder dat enige kosten en/of schadevergoeding geëist kan worden.

11 Intellectueel eigendom

1. De wederpartij vrijwaart RÖTJES en stelt RÖTJES vrij terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijk) inbreuk op enig recht van industrieel en intellectueel eigendom ten gevolge van voortbrengen, vermeerderen, in- en uitvoeren, verhandelen en opslaan van het door de wederpartij ter beschikking gestelde materiaal, of ten gevolge van in opdracht door de wederpartij afgenomen, gekocht of van derden ontvangen materiaal.
2. Van materiaal dat zich ontwikkelt bij of onder RÖTJES, waaronder mutaties, en waarop een nieuw kwekersrecht kan rusten verblijft elk Intellectueel Eigendomsrecht aan RÖTJES.
3. RÖTJES draagt met de betreffende materialen / prestaties het industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht verbonden aan de betreffende materiaal als onder lid 2 niet over noch worden op deze wijze licenties verleent. Het betreffende aan het materiaal verbonden industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht gaat niet verloren en/of wordt niet uitgeput door levering van het materiaal.

12 Aansprakelijkheid

1. RÖTJES is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk en slechts gehouden tot vergoeden van schade voorzover zulks voortvloeit uit dit artikel.
2. RÖTJES is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparing of schade door bedrijfsstagnatie.
3. RÖTJES beperkt haar aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade ten gevolge van haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, tot maximaal het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.
4. Gevallen vallende buiten het gestelde in het vorige lid zullen slechts kunnen leiden tot aansprakelijkheid van RÖTJES beperkt tot één maal het factuurbedrag van de betreffende levering.
5. RÖTJES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade: A als gevolg van gebrekkige materialen en/of onjuist of incomplete informatie verstrekt door de wederpartij, officiële registers en andere externe bronnen. B die op enige wijze verband houdt met de keuzes van de wederpartij ten aanzien van het ras, het teeltmateriaal de onderstammen en de wijze van telen. C als gevolg van ondeskundig of onjuist gebruik van de geleverde zaken. D als gevolg van een negatieve beoordeling door een derde / derde-deskundige voor zover hier geen ( biologisch of chemisch) wetenschappelijk erkend principe aan ten grondslag ligt. E ontstaan vanwege haar rechtmatige uitoefening van retentie-, opschortings- en ontbindingsrechten, haar bij wet of middels deze overeenkomst gegeven. F na doorleveren door de wederpartij.
6. Ten aanzien van leveranties van plantmaterialen, en daaraan verbonden zand, grond, teelaarde, compost en overige substraten geldt dat RÖTJES niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale verwerking daarvan bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
7. Indien en voor zover een derde aansprakelijk gesteld kan worden zal de wederpartij deze derde als eerste, indien nodig in rechte, dienen aan te spreken bij gebreke waarvan de wederpartij afstand doet van zijn rechten dienaangaande op RÖTJES.

13 Garanties

1. Voor de groei gedurende de eerstvolgende groeicyclus na levering van de door RÖTJES geleverde levende materialen wordt door RÖTJES, mits adequate verzorging kan worden aangetoond, ingestaan tenzij er sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden al dan niet in samenhang met het tijdstip en/of termijn van de overeenkomst, dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de (her)groei zijn in deze garantie niet begrepen. Onder geringe afwijking wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.
2. De garantie vervalt na bewerking en/of behandeling en/of doorleveren van het plantmateriaal door de wederpartij.
3. RÖTJES staat niet in voor soortechtheid van de levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte, indien het plantmateriaal is aangeleverd door de wederpartij en/of derden. Alle materialen, zowel dood als levend, zullen worden geleverd met inachtneming van de wettelijke bepalingen die eraan gesteld zijn en afgestemd zijn op de bestemming, respectievelijk het gebruiksdoel.
4. RÖTJES kan niet instaan voor de volledigheid of de juistheid van door haar ten behoeve van de dienstverlening geraadpleegde, externe, ambtelijke of andere officiële registers.
5. RÖTJES kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van ambtelijke onderzoeken bij wet verplicht of op wettelijke basis verricht door of in opdracht van derden waaronder verleningsinstanties.

14 Geschillen

1. Alle met RÖTJES gesloten overeenkomsten en daaraan verbonden voorwaarden en de daaruit voortvloeiende prestaties worden beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten zullen worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats en/of de plaats van vestiging van RÖTJES.
3. Toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst van goederen (CISG-Wenen 11 april 1980), alsmede de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (Trv. 1981, 184, 1986, 61) is uitgesloten.
4. Alle overeenkomsten en /of handelingen en kenmerkende prestaties worden geacht in Nederland te zijn gesloten dan wel verricht, ook indien deze deels elders worden verricht (overeengekomen fictie).
5 . Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Duitse of Engelse tekst of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.