Disclaimer

Webpagina voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetpagina (www.rotjes.com, www.rotjes.nl en www.roetjes.com). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Algemene voorwaarden

Door deze internetpagina te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze internetpagina aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetpagina

Hoewel Rötjes Young Plants tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, garandeert Rötjes Young Plants niet dat de op of via deze internetpagina aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. U draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze internetpagina beschikbaar wordt gesteld. Rötjes Young Plants garandeert niet dat deze internetpagina foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het is niet toegestaan deze internetpagina op een dusdanige wijze te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van deze internetpagina in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via deze internetpagina aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Rötjes Young Plants hyperlinks naar internetpaginas van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Rötjes Young Plants de op of via deze internetpaginas aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Rötjes Young Plants aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetpaginas. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetpaginas is door Rötjes Young Plants niet geverifieerd.

(Intellectuele) Eigendomsrechten

Rötjes Young Plants, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetpagina aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetpagina te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rötjes Young Plants of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetpagina wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rötjes Young Plants is het niet toegestaan links naar webpaginas van Rötjes Young Plants aan te bieden.

Communicatie per internet

De beveiliging van berichten die tussen uw computer en onze servers worden verzonden zijn niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Rötjes Young Plants garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Rötjes Young Plants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Rötjes Young Plants, haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Rötjes Young Plants op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het op welke wijze dan ook benaderen, bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze internetpagina, de via deze internetpagina aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze internetpagina en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (in)direct voortvloeiende uit of in (in)direct verbandhoudende met deze Disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Rötjes Young Plants behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.